Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1 * Identiteit
RJS Trading te Lunteren, inschrijfnummer KvK Oost Nederland:08183724,
register BTW ID NL001331824B44 handelend onder de namen Lowland-Outdoor.nl, LowlandPhotoService.nl en Pinewood-Outdoor.nl, hierna te noemen als RJS Trading.

Artikel 2 * Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd
systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met
het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand.
2. overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
3. communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige
persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst op afstand;
4. professional: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde
een natuurlijk persoon vertegenwoordiger van RJS Trading en of
beroepsbeoefenaar;
5. consument: de koper van goederen of afnemer van diensten, zijnde
een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of RJS Trading;
6. klant: de koper van goederen, consument en professional.
7. aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de
daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals RJS Trading die in
haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet.
8. prijzen: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst,
zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;

Artikel 3 * Algemene leveringsvoorwaarden
1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt naar de
online tekst van de Algemene Leveringsvoorwaarden van RJS Trading verwezen.
2. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk contact
tussen RJS Trading en klant, ongeacht het communicatiemiddel dat wordt
gebruikt.
3. Eventuele afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden bepalingen
dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van
een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle
middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 * Het aanbod
1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw
afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist
en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien
er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt
deze beperking duidelijk vermeld.
2. Aanbiedingen per advertentie en internet zijn vrijblijvend en geldig
zolang genoemd(e) product(en) bij RJS Trading op voorraad zijn.
3. Afbeeldingen en omschrijvingen worden zo nauwkeurig mogelijk
weergegeven/vermeld, aan afwijkingen in tekst en of afbeeldingen kunnen
echter nimmer rechten worden ontleend.

Artikel 5 * Zichttermijn
1. Het aanbod houdt tevens een zichttermijn van veertien dagen in, ingaande
de dag na ontvangst door of namens de consument. De zichttermijn geldt
niet voor professionele gebruikers/kopers.
2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij
hij/zij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds,
anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending,
de ontvangen goederen te retourneren.
3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn:
a. Bij gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de verworven goederen
zal een standaardpercentage aan heropslag kosten in rekening gebracht
worden van tenminste 20% van de aanschafkosten die de consument betaalde.
b. Beschadigde, bevuilde, kapot gemaakte of op een andere manier onverkoopbaar
gemaakte goederen zoals gedragen of gewassen kleding etc. worden niet teruggenomen.

De consument kan de zichttermijn uitsluitend inroepen door dit kenbaar
te maken binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen per email.
Bij retour van artikelen krijgt u het geld minus de eventuele gemaakte
kosten door RJS Trading op uw rekening teruggestort.

Artikel 6 * Persoonsgegevens
1. RJS Trading respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site
en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie
die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
2. De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier
of email zijn ingevuld.
3. RJS Trading zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst
na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld
tenzij deze rechtsreeks betrekking hebben op de door u en RJS Trading
overeengekomen opdracht.

Artikel 7 * Totstandkoming van de overeenkomst
1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot
koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod
en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de
consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
3. Het staat RJS Trading vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen
koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking
toe te kennen.
4. RJS Trading treft passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke
informatie en in het bijzonder van betalingen.

Artikel 8 * Overmacht
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft RJS Trading
ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering
van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk
mee te delen en zulks zonder dat RJS Trading gehouden is tot enige
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan
RJS Trading kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan
haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 * De prijs
1. Alle prijzen op de site zijn in euro inclusief BTW per stuk mits
anders aangegeven;
2. Alle genoemde prijzen, inclusief die voor verpakking en verzending,
gelden slechts op het tijdstip van de bestelling. RJS Trading is
gerechtigd alle prijzen op elk moment aan te passen, waarmee de
daarvoor gehanteerde prijzen automatisch komen te vervallen.
Slechts de op het moment van de bestelling vermelde prijzen zijn geldig;
3. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden
goederen en/of diensten niet worden verhoogd, behalve prijswijzigingen
als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, valuta schommelingen en
inkoopprijzen.In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is
bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit
met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal
dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden
vermeld.
4. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan als:
a. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of
bepalingen of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te
zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard;
6. De vermelde verzendkosten bij de afrekening zijn van toepassing voor
verzendingen binnen Nederland, België of Duitsland. Voor zendingen naar andere landen zijn
de tarieven op aanvraag.

Artikel 10 * Conformiteit van de goederen/diensten
RJS Trading staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen
aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op
de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 * Garantie
1. Een eventueel door RJS Trading als garantie aangeboden regeling doet
niets af aan de rechten die de consument jegens RJS Trading kan doen
gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
2. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie
doet niets af aan de rechten die de consument jegens het RJS Trading
kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de
door RJS Trading verleende garantie.

Artikel 12 * De bestelling
Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op
uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen RJS Trading en de consument
anders is overeengekomen.

Artikel 13 * Uitvoer naar buitenland.
Bij uitvoer/export van goederen naar het buitenland zijn alle kosten
welke ontstaan naar aanleiding van de zending met betrekking tot BTW
en/of invoerrechten enz. alsmede kosten welke door lokale vervoerders
of instanties worden berekend ten alle tijden voor rekening van koper.

Artikel 14 * Annuleren van de bestelling
1. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
Dit dient echter te gebeuren voordat de bestelling bij RJS Trading wordt
verzonden.
2. Mocht het bedrag van de bestelling reeds voldaan zijn, dan wordt
deze binnen 14 werkdagen teruggestort op de tegenrekening van de klant.
3. Bij het annuleren van de bestelling nadat deze is verzonden, dienen
de portokosten van het terugzenden en de reeds door RJS Trading gemaakte
kosten door de klant te worden voldaan.

Artikel 15 * De uitvoering van bestellingen
1. RJS Trading zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen
bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat
het laatst aan RJS Trading kenbaar is gemaakt, tenzij anders is
overeengekomen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene
leveringsvoorwaarden is vermeld, zal RJS Trading geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn,
hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst
heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten
te annuleren en wordt het betaalde bedrag c.q. resterende bedrag terug
gestort op de rekening van de klant.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal
RJS Trading zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid
en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar
te stellen.Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd.
Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten.
De kosten van retourzending zijn voor rekening van RJS Trading.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust
tot het moment van bezorging bij RJS Trading, tenzij anders is
overeengekomen.

Artikel 16 * Betalingen
1. Betaling dient te geschieden ter keuze van RJS Trading
a. netto contant bij aflevering;
b. vooruit middels storting of overmaking op een door RJS Trading
aangewezen bankrekening;
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
gegevens onverwijld aan RJS Trading te melden;
3. Alle prijzen worden altijd vermeld in Euro's.

Artikel 17 * Aansprakelijkheid
1. RJS Trading is jegens de klant nooit aansprakelijk voor enige schade
tenzij deze te wijten is aan opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid
van RJS Trading.
2. Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfs- en/of stagnatieschade
is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 * In geval van geschillen
1. Op overeenkomsten tussen RJS Trading en de consument waarop deze
algemene leveringsvoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig
wordt aangemerkt, kunnen worden beslist door de rechter die bevoegd
is in het gebied waar RJS Trading gevestigd is.